Мелітопольський державний педагогічний університет

імені Богдана Хмельницького

 

 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

 

Дисципліни Вступ до спеціальності Дошкільна освіта””

 

6.010101                       “Дошкільна освіта”

(код спеціальності)                        (напрям підготовки)

 

 

Форма

навчання

 

Семестр

Вид занять (години)

Всього годин /кредит

л

с

сам

Денна

 

І

18

16

38

72/2

Заочна

 

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни: Вступ до спеціальності Дошкільна освіта””, затвердженої Вченою радою (протокол № 1 від 31 серпня 2011р.)

 

 

Розробник робочої програми Н.В. Вахняк, старший викладач кафедри соціальної педагогіки та дошкільної освіти

 

 

 

Робоча програма ухвалена рішенням кафедри

(протокол № 1від 30 серпня 2011р.)

 

 

Завідувач кафедри _______________________

 

 

 

 

Методичні рекомендації

 

У добу глобалізації освіти і прийняття принципів Болонської угоди все актуальнішими стають завдання з організації форм і методів навчання студентів ВНЗ, проблеми управління когнітивним процесом і навчанню самоосвіти та інше.

Основна мета вивчення навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» - сформувати в студентів цілісне уявлення про вищий навчальний заклад, знання про організаційно-управлінські аспекти їхньої фахової підготовки до майбутньої професійної діяльності.

З погляду на це перед курсом вступ до спеціальності постають завдання:

- ознайомити студентів з актуальними проблемами вищої освіти в Україні, сутністю Болонського процесу, його метою та завданнями;

- ознайомити з формами та основними напрямами в організації навчального процесу у ВНЗ; значенням педагогічної професії в сучасному суспільстві;

- надати уявлення про самостійну роботу студентів, сформувати вміння працювати з науковою та науково-методичною літературою;

- виховувати інтерес до обраної спеціальності, прагнення досконало оволодівати теоретичними знаннями та практичними вміннями, сумлінно виконувати обов’язки студента;

- сприяти формуванню педагогічної культури студентів, розвитку творчого мислення на основі розширення загального наукового світогляду в галузі вибраної професії.

В тематичному плануванні вказані теми, які виносяться на лекції (позначені літерою «л») і семінари («с») та для самостійного опрацювання («сам») студентами. За тематичним плануванням самостійна робота («сам») і семінари («с») розписані по конкретних питаннях. В графі «модуль» зазначається його номер.

Тематичний план містить посилання на літературу, рекомендовані засоби наочності та види контролю.

 

 

ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

 

 

п/п

Теми

Види занять

Літ-ра

Наоч-

ність

Види

конт-

ролю

Да-

ти

л

с

сам

Мо-

дуль

 

Змістовий модуль 1. Сучасна система підготовки вихователя

10

8

11

 

 

 

 

 

1

Модернізація вищої освіти в Україні і Болонський процес

2

 

2

 

Основна: 2, 4, 7, 11, 18, 23, 25, 31

Додатко-

ва: 6, 9, 13

презен-

тація,

струк-

турно-опорні схеми

конспект,

скласти схему шляхів отриман-

ня професій про освіти в Україні,

доповідь

 

2

Вища педагогічна

освіта в Україні

 

2

2

 

Основна: 4, 7, 10, 12, 20, 23, 25, 31, 33

Додатко-

ва: 8, 11, 14, 19, 22

відео-

мате-ріал,

презен-

тація

скласти структур-

но-опор-

ну схему, хроноло-

гічну таблицю про історію виникнен-ня перших ВНЗ в Україні; конспект; доповідь

 

3

Суспільне дошкільне виховання - перша ланка в системі народної освіти.

2

2

2

 

Основна:

8, 10, 14, 17, 19, 22, 25, 29, 31 Додатко-

ва: 5, 9, 12, 16, 22

структурно-опорні схеми, таблиці

презента-

ція; доповідь на тему: «Педа-

гог – це моє покликан-ня»

 

4

Завдання вищої педагогічної освіти щодо виховання дітей дошкільного віку.

2

2

1

 

Основна: 1, 7, 12, 15, 18, 23, 25, 28, 32

Додатко-

ва: 3, 5, 8, 17, 20

опорні конспек-ти, схеми, таблиці

доповідь;

конспект;

скласти модель «Оганіза-

ція нав-

чання у вищому навчаль-

ному закладі»

 

5

Принципи і основні форми організації навчального процесу у ВНЗ

2

2

2

 

Основна: 2, 7, 11, 18, 25, 34

Додатко-

ва: 4, 8, 13, 15, 19

презен-

тація, відео-

матеріал

доповідь;

конспект; складання схеми «Класифікація лекцій»

 

6

Педагогічна практика в системі підготовки майбутнього вихователя

2

 

2

 

Основна:

3, 7, 8, 14, 18, 25, 29

Додатко-

ва: 9, 16, 18, 19, 20, 21

таблиці, плакати,

презен-

тація

конспек-ти; пре-

зентації; скласти модель «Педаго-

гічної практики виховате-

ля дош-

кільного закладу»

 

 

Змістовий модуль 2. Педагогічна професія і особистість вихователя

8

8

8

 

 

 

 

 

7

Мета спеціалізації за спеціальністю «Дошкільна освіта».

2

2

2

 

Основна:

8, 12, 16, 18, 22, 25, 29

Додатко-

ва: 6, 13. 19, 21

 

відео-мате-

ріал,

плакати

доповідь;

презента-

ція

 

8

Педагогічна професія і особистість педагога. Роль педагогічної діяльності в суспільстві.

2

2

2

 

Основна:

7, 11, 15, 19, 21, 25, 31

Додатко-

ва: 2, 5, 9, 15, 19, 20, 21

струк-

турно-опорні схеми, таблиці,

конспек-ти

творча робота есе,

зробити картотеку крилатих висловів за даною темою

 

9

Основи педагогічної діяльності та вимоги до особистості вихователя

2

2

2

 

Основна:

11, 17, 21, 25, 28, 29, 31

Додатко-

ва: 5, 8, 11, 16, 20, 22

відео-

мате-

ріал,

струк-

турно-опорні схеми, таблиці

презента-

ція інтервю

за темою «Вихова-

тель дош-

кільного навчаль-

ного закладу»;

скласти схему вимог до особисто-

сті вихо-

вателя

 

10

Педагогічний досвід, творчість педагога. Гуманізація виховання.

2

2

2

 

Основна:

14, 17, 20, 25, 29, 33

Додатко-

ва: 9, 12, 18, 20, 21, 22

опорні конспек-ти, презен-

тація

модель «Педаго-

гічна діяльність виховате-

ля дош-

кільного навчаль-

ного закладу»;

твір есе «Чому я навчився, вивчаючи курс «Вступ до спеціаль-

ності»; (круглий стіл)

 

 

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ, ЛАБОРАТОРНИХ) ЗАНЯТЬ

 

п/п

Теми

Види занять

Літ-ра

Наоч-

ність

Види

конт-

ролю

Да-

ти

л

с

сам

Мо-

дуль

 

Змістовий

модуль 1.

Сучасна система підготовки вихователя

 

8

 

 

 

 

 

 

1

Вища педагогічна

освіта в Україні

 

2

 

 

Основна:

4, 7, 10, 12, 20, 23, 25, 31, 33

Додатко-

ва: 8, 11, 14, 19, 22

відео-

матеріал,

презента-

ція

скласти структур-

но-опор-

ну схему шляхів отримання професій про освіти в Україні;

конспект; доповідь

 

2

Суспільне дошкільне виховання - перша ланка в системі народної освіти.

 

2

 

 

Основна:

8, 10, 14, 17, 19, 22, 25, 29, 31 Додатко-

ва: 5, 9, 12, 16, 22

структур-

но-опорні схеми, таблиці

презента-

ція;

доповідь на тему: «Педагог – це моє пок-

ликання»

 

3

Завдання вищої педагогічної освіти щодо виховання дітей дошкільного віку.

 

2

 

 

Основна: 1, 7, 12, 15, 18, 23, 25, 28, 32

Додатко-

ва: 3, 5, 8, 17, 20

 

опорні конспек-

ти, схеми, таблиці

доповідь;

конспект;

скласти модель «Оганізація навчання у вищому навчально-му закладі»

 

4

Принципи і основні форми організації навчального процесу у ВНЗ

 

2

 

 

Основна: 2, 7, 11, 18, 25, 34

Додатко-

ва: 4, 8, 13, 15, 19

презента-

ція, відео-

матеріал

доповідь;

конспект; складання схеми «Класифі-

кація лекцій»

 

 

Змістовий модуль 2. Педагогічна професія і особистість вихователя

 

8

 

 

 

 

 

 

5

Мета спеціалізації за спеціальністю «Дошкільна освіта».

 

2

 

 

Основна:

8, 12, 16, 18, 22, 25, 29

Додатко-

ва: 6, 13. 19, 21

структур-

но-опорні схеми, плакати

доповідь;

презента-

ція

 

6

Педагогічна професія і особистість педагога. Роль педагогічної діяльності в суспільстві.

 

2

 

 

Основна:

7, 11, 15, 19, 21, 25, 31

Додатко-

ва:

2, 5, 9, 15, 19, 20, 21

відео-матеріал,

таблиці,

конспекти

творча робота есе,

зробити картотеку крилатих висловів за даною темою

 

7

Основи педагогічної діяльності та вимоги до особистості вихователя

 

2

 

 

Основна:

11, 17, 21, 25, 28, 29, 31

Додатко-

ва:

5, 8, 11, 16, 20, 22

відео-

матеріал,

структур-

но-опорні схеми, таблиці

презентація інтервю

за темою «Вихова-

тель дош-

кільного навчально-

го закла-

ду»; склас-

ти схему вимог до особисто-сті вихова-

теля

 

8

Педагогічний досвід, творчість педагога. Гуманізація виховання.

 

2

 

 

Основна:

14, 17, 20, 25, 29, 33

Додатко-

ва:

9, 12, 18, 20, 21, 22

опорні конспек-ти, презента-

ція

модель «Педаго-

гічна діяльність виховате-

ля дош-

кільного навчаль-

ного закладу»;

твір есе «Чому я навчився, вивчаючи курс «Вступ до спеціаль-

ності»; (круглий стіл)

 

 

 

 

Література:

Основна:

1.Адуллина О.А., Загрязкина Н.Н. Педагогическая практика студентов. – Москва: Просвещение, 1989. – 175с.

2.Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України: історія, теорія. Підручник для студентів, аспірантів. – К.: Либідь, 1998. – 500с.

3.Алексюк А.М., Аюрзанайн А.А., Підкасистий П.І., Козиков В.А. та ін.. Організація самостійної роботи студентів в умовах інтенсифікації навчання: Навчальний посібник. – К.: ІСДО, 1993. – 336с.

4.Андрущенко В. Теоретико-методологічні засади реформування вищої освіти в України // Педагогічна газета. – 2000. - №12 (грудень). – С.1–3.

5.Бєлєнька Г.В. Вихователь дітей дошкільного віку: становлення фахівця в умовах навчання: Монографія. – К.: Світич, 2006. – 2006. – 304 с.

6.Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти. – К.: ВВП «Компас», 1997. – 64с.

7.Василюк А., Пахоцінський P., Яковець H. Сучасні освітні системи.-Ніжин.- 2002.

8.Введение в педагогическую профессию // Сластёник В. А. и др. Педагогика.-З.- М., 2000.-С. 5-56.

9.Введение в педагогическую деятельность: Учебное пособие А.С. Роботова, Т.В. Леонтьева и др. – М.: Академия, 2000.

10.Вийт Й.Е. Педагогическая культура: становление, содержание и смыслы // Педагогика. – 2002. - №3. – С.3-6.

11.Вступ до спеціальності: Навчально-методичний посібник для студентів педагогічних закладів освіти / За ред. Н.І. Яковець. – Ніжин: Вид-во НДПУ, 2003. – 89с.

12.Гончаренко С, Мальований Ю. Гуманізація і гуманітаризація освіти. Шлях освіти.-2001.

13.Елканов С. Б. Основы профессионального самовоспитания будущего учителя,- М.: Просвещение.-1989.

14.Закон України «Про вищу освіту» // Освіта. – 2002. – 20-27 лютого. – С.5-12.

15.Закон України "Про вищу освіту" // Освіта.-20-27 лютого. - 2002,- с, 5-12.

16.Закон України "Про дошкільну освіту" // Урядовий кур'єр,- 8 серпня. -2001.

16.Закон України "Про освіту".- К., 1996.-36 с.

17.Козаков В. А. Освіта, виховання та контроль навчання у вищій школі.-К.: КДЕУ,- 1996.

18.Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика.- М: АСАДМА,- 2002.

19.Кононко О. Соціально-емоційний розвиток особистості. - К.: Освіта.-1998.

20.Концепція педагогічної освіти. - К., 1998.- 20 с.

21.Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні. – К.: школяр, 1997. – 150с.

22.Кукушин В.С. Введение в педагогическую деятельность: Учебное пособие. Серия «Педагогическое образование». – Ростов н/Д.: Издательский центр Март, 2002. – 224с.

23.Кучерявий О. Засади організації професійного самовиховання педагогів дошкільних закладів і початкової школи // Освіта і управління. - 2000/2001.-Т.4.-№ 1-2.-С. 115-127.

24.Мазоха Д.С. На шляху до педагогічної професії (Вступ до спеціальності): Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. -168с.

25.Національна доктрина розвитку освіти України у XXI ст. Дошкільне виховання.-.№7.- 2002.

26.Неперервна педагогічна практика студентів: Методичні рекомендації. – Ніжин, 2000.

27.Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах // Освіта України: Нормативно-правові документи. – К.: Міленіум, 2001. – С.382-399.

28.Семиченко В.А. Моделювання структури педагогічної діяльності. – КДГІ – Ялта: НМЦ «Надія», 2000. – 76с.

29.Фіцула М.М. Вступ до педагогічної професії: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – 2-е вид. – Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2003. – 136с.

30.Щербакова К. Й. Вступ до спеціальності.-К.: Вища школа.-1990.

31.Яковець Н.І., Аніщенко О.В. та ін. Вступ до спеціальності: Навчально-методичний посібник для студентів педагогічних закладів освіти. - Ніжин.- 2003.

Додаткова:

1.Арват Ф.С., Коваленко Є.І. та ін.. Культура спілкування: Навчально-методичний посібник. – К.: ІЗМН. 1997.

2.Базовий компонент дошкільної освіти // Освіта України. - 14 жовтня 1998. - с.5-7.

3.Бакнол Кевин. Как ... учиться в университете. Бакнол Кевин. Как... учиться в университете. Практическое руководство для студентов.-Урал ЛТД.- 1999.

4.Бех І.Д. Становлення професіонала в сучасних соціальних умовах // Педагогіка толерантності. – 2001. - №3 – 4. – С. 157-162.

5.Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття»). – К., 1994. – 62с.

6.Жуковский А. А., Малкасян А. Г. Как самостоятельно учиться,- М.: Просвещение.-1971.

7.Жук Ю. Досконалий навчальний план – основа підготовки висококваліфікованих спеціалістів: Пропозиції щодо виходу з перевантаження студента, викладача і покращення підготовки спеціалістів і магістрів // Освіта. – 2001. – 14-21 листопада. – С.3.

8.Как улучшить свою память // Навчання сьогодні.-№6.- 2002.

9.Кинг Элизабет. Как ...пользоваться библиотекой: Практическое руководство для студентов.- Урал ЛТД,- 1999.

10.Комарова І. Культура педагогічного спілкування вчителя // Шлях освіти. – 2001. - №1. – С. 31-34.

11.Котирло В. Майстерність вихователя як умова ефективності педагогічного процесу // Дошк. виховання.-№ 10.- 1975.

12.Лазер Ф. Тренировка памяти. - М., 1979.

13.Леви В. С. Исскуство быть другим.- М., 1980.

14.Леви В. С. Исскуство быть собой.-М., 1977.

15.Лукьянова М.И. Психолого-педагогическая компетентность учителя // Педагогика. – 2001. - №10. – С.56-61.

16.Марочко Г. Професіоналізм виховання дитячого будинку // Дошкільне виховання.- №2. - 2000.

17.Мостова І. Навчання без надмірних зусиль. - Черкаси.-2000.

18.Педагогічна майстерність: Підручник / За ред. І.А. Зязюна. – К.: Вища школа, 1997. – 349с.

19.Педагогічна творчість і майстерність: Хрестоматія. – К., 2000.

20.Сбруєва А. Освіта в умовах глобалізації. Шлях освіти. - 2001.

21.Сухомлинський В.О. Методика виховання колективу. – К.: Рад. школа, 1971.

22.Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям. – К., 1972.

23.Чернікова Г. Педагогічної майстерності можна і треба вчити // Дошкільне виховання. - №7.-1998.

24.Чи можу я бути педагогом? // Дошкільне виховання. - №3.- 2000.

 

 

 

 

mooCow mooCow mooCow
mooCow