робоча програма

Мелітопольський державний педагогічний університет

імені Богдана Хмельницького

 

 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

 

Дисципліни Вступ до спеціальності Дошкільна освіта””

 

6.010101                       “Дошкільна освіта”

(код спеціальності)                        (напрям підготовки)

 

 

Форма

навчання

 

Семестр

Вид занять (години)

Всього годин /кредит

л

с

сам

Денна

 

І

18

16

38

72/2

Заочна

 

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни: Вступ до спеціальності Дошкільна освіта””, затвердженої Вченою радою (протокол № 1 від 31 серпня 2011р.)

 

 

Розробник робочої програми Н.В. Вахняк, старший викладач кафедри соціальної педагогіки та дошкільної освіти

 

 

 

Робоча програма ухвалена рішенням кафедри

(протокол № 1від 30 серпня 2011р.)

 

 

Завідувач кафедри _______________________

 

 

 

 

Методичні рекомендації

 

У добу глобалізації освіти і прийняття принципів Болонської угоди все актуальнішими стають завдання з організації форм і методів навчання студентів ВНЗ, проблеми управління когнітивним процесом і навчанню самоосвіти та інше.

Основна мета вивчення навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» - сформувати в студентів цілісне уявлення про вищий навчальний заклад, знання про організаційно-управлінські аспекти їхньої фахової підготовки до майбутньої професійної діяльності.

З погляду на це перед курсом вступ до спеціальності постають завдання:

- ознайомити студентів з актуальними проблемами вищої освіти в Україні, сутністю Болонського процесу, його метою та завданнями;

- ознайомити з формами та основними напрямами в організації навчального процесу у ВНЗ; значенням педагогічної професії в сучасному суспільстві;

- надати уявлення про самостійну роботу студентів, сформувати вміння працювати з науковою та науково-методичною літературою;

- виховувати інтерес до обраної спеціальності, прагнення досконало оволодівати теоретичними знаннями та практичними вміннями, сумлінно виконувати обов’язки студента;

- сприяти формуванню педагогічної культури студентів, розвитку творчого мислення на основі розширення загального наукового світогляду в галузі вибраної професії.

В тематичному плануванні вказані теми, які виносяться на лекції (позначені літерою «л») і семінари («с») та для самостійного опрацювання («сам») студентами. За тематичним плануванням самостійна робота («сам») і семінари («с») розписані по конкретних питаннях. В графі «модуль» зазначається його номер.

Тематичний план містить посилання на літературу, рекомендовані засоби наочності та види контролю.

 

 

ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

 

 

п/п

Теми

Види занять

Літ-ра

Наоч-

ність

Види

конт-

ролю

Да-

ти

л

с

сам

Мо-

дуль

 

Змістовий модуль 1. Сучасна система підготовки вихователя

10

8

11

 

 

 

 

 

1

Модернізація вищої освіти в Україні і Болонський процес

2

 

2

 

Основна: 2, 4, 7, 11, 18, 23, 25, 31

Додатко-

ва: 6, 9, 13

презен-

тація,

струк-

турно-опорні схеми

конспект,

скласти схему шляхів отриман-

ня професій про освіти в Україні,

доповідь

 

2

Вища педагогічна

освіта в Україні

 

2

2

 

Основна: 4, 7, 10, 12, 20, 23, 25, 31, 33

Додатко-

ва: 8, 11, 14, 19, 22

відео-

мате-ріал,

презен-

тація

скласти структур-

но-опор-

ну схему, хроноло-

гічну таблицю про історію виникнен-ня перших ВНЗ в Україні; конспект; доповідь

 

3

Суспільне дошкільне виховання - перша ланка в системі народної освіти.

2

2

2

 

Основна:

8, 10, 14, 17, 19, 22, 25, 29, 31 Додатко-

ва: 5, 9, 12, 16, 22

структурно-опорні схеми, таблиці

презента-

ція; доповідь на тему: «Педа-

гог – це моє покликан-ня»

 

4

Завдання вищої педагогічної освіти щодо виховання дітей дошкільного віку.

2

2

1

 

Основна: 1, 7, 12, 15, 18, 23, 25, 28, 32

Додатко-

ва: 3, 5, 8, 17, 20

опорні конспек-ти, схеми, таблиці

доповідь;

конспект;

скласти модель «Оганіза-

ція нав-

чання у вищому навчаль-

ному закладі»

 

5

Принципи і основні форми організації навчального процесу у ВНЗ

2

2

2

 

Основна: 2, 7, 11, 18, 25, 34

Додатко-

ва: 4, 8, 13, 15, 19

презен-

тація, відео-

матеріал

доповідь;

конспект; складання схеми «Класифікація лекцій»

 

6

Педагогічна практика в системі підготовки майбутнього вихователя

2

 

2

 

Основна:

3, 7, 8, 14, 18, 25, 29

Додатко-

ва: 9, 16, 18, 19, 20, 21

таблиці, плакати,

презен-

тація

конспек-ти; пре-

зентації; скласти модель «Педаго-

гічної практики виховате-

ля дош-

кільного закладу»

 

 

Змістовий модуль 2. Педагогічна професія і особистість вихователя

8

8

8

 

 

 

 

 

7

Мета спеціалізації за спеціальністю «Дошкільна освіта».

2

2

2

 

Основна:

8, 12, 16, 18, 22, 25, 29

Додатко-

ва: 6, 13. 19, 21

 

відео-мате-

ріал,

плакати

доповідь;

презента-

ція

 

8

Педагогічна професія і особистість педагога. Роль педагогічної діяльності в суспільстві.

2

2

2

 

Основна:

7, 11, 15, 19, 21, 25, 31

Додатко-

ва: 2, 5, 9, 15, 19, 20, 21

струк-

турно-опорні схеми, таблиці,

конспек-ти

творча робота есе,

зробити картотеку крилатих висловів за даною темою

 

9

Основи педагогічної діяльності та вимоги до особистості вихователя

2

2

2

 

Основна:

11, 17, 21, 25, 28, 29, 31

Додатко-

ва: 5, 8, 11, 16, 20, 22

відео-

мате-

ріал,

струк-

турно-опорні схеми, таблиці

презента-

ція інтервю

за темою «Вихова-

тель дош-

кільного навчаль-

ного закладу»;

скласти схему вимог до особисто-

сті вихо-

вателя

 

10

Педагогічний досвід, творчість педагога. Гуманізація виховання.

2

2

2

 

Основна:

14, 17, 20, 25, 29, 33

Додатко-

ва: 9, 12, 18, 20, 21, 22

опорні конспек-ти, презен-

тація

модель «Педаго-

гічна діяльність виховате-

ля дош-

кільного навчаль-

ного закладу»;

твір есе «Чому я навчився, вивчаючи курс «Вступ до спеціаль-

ності»; (круглий стіл)

 

 

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ, ЛАБОРАТОРНИХ) ЗАНЯТЬ

 

п/п

Теми

Види занять

Літ-ра

Наоч-

ність

Види

конт-

ролю

Да-

ти

л

с

сам

Мо-

дуль

 

Змістовий

модуль 1.

Сучасна система підготовки вихователя

 

8

 

 

 

 

 

 

1

Вища педагогічна

освіта в Україні

 

2

 

 

Основна:

4, 7, 10, 12, 20, 23, 25, 31, 33

Додатко-

ва: 8, 11, 14, 19, 22

відео-

матеріал,

презента-

ція

скласти структур-

но-опор-

ну схему шляхів отримання професій про освіти в Україні;

конспект; доповідь

 

2

Суспільне дошкільне виховання - перша ланка в системі народної освіти.

 

2

 

 

Основна:

8, 10, 14, 17, 19, 22, 25, 29, 31 Додатко-

ва: 5, 9, 12, 16, 22

структур-

но-опорні схеми, таблиці

презента-

ція;

доповідь на тему: «Педагог – це моє пок-

ликання»

 

3

Завдання вищої педагогічної освіти щодо виховання дітей дошкільного віку.

 

2

 

 

Основна: 1, 7, 12, 15, 18, 23, 25, 28, 32

Додатко-

ва: 3, 5, 8, 17, 20

 

опорні конспек-

ти, схеми, таблиці

доповідь;

конспект;

скласти модель «Оганізація навчання у вищому навчально-му закладі»

 

4

Принципи і основні форми організації навчального процесу у ВНЗ

 

2

 

 

Основна: 2, 7, 11, 18, 25, 34

Додатко-

ва: 4, 8, 13, 15, 19

презента-

ція, відео-

матеріал

доповідь;

конспект; складання схеми «Класифі-

кація лекцій»

 

 

Змістовий модуль 2. Педагогічна професія і особистість вихователя

 

8

 

 

 

 

 

 

5

Мета спеціалізації за спеціальністю «Дошкільна освіта».

 

2

 

 

Основна:

8, 12, 16, 18, 22, 25, 29

Додатко-

ва: 6, 13. 19, 21

структур-

но-опорні схеми, плакати

доповідь;

презента-

ція

 

6

Педагогічна професія і особистість педагога. Роль педагогічної діяльності в суспільстві.

 

2

 

 

Основна:

7, 11, 15, 19, 21, 25, 31

Додатко-

ва:

2, 5, 9, 15, 19, 20, 21

відео-матеріал,

таблиці,

конспекти

творча робота есе,

зробити картотеку крилатих висловів за даною темою

 

7

Основи педагогічної діяльності та вимоги до особистості вихователя

 

2

 

 

Основна:

11, 17, 21, 25, 28, 29, 31

Додатко-

ва:

5, 8, 11, 16, 20, 22

відео-

матеріал,

структур-

но-опорні схеми, таблиці

презентація інтервю

за темою «Вихова-

тель дош-

кільного навчально-

го закла-

ду»; склас-

ти схему вимог до особисто-сті вихова-

теля

 

8

Педагогічний досвід, творчість педагога. Гуманізація виховання.

 

2

 

 

Основна:

14, 17, 20, 25, 29, 33

Додатко-

ва:

9, 12, 18, 20, 21, 22

опорні конспек-ти, презента-

ція

модель «Педаго-

гічна діяльність виховате-

ля дош-

кільного навчаль-

ного закладу»;

твір есе «Чому я навчився, вивчаючи курс «Вступ до спеціаль-

ності»; (круглий стіл)

 

 

 

 

Література:

Основна:

1.Адуллина О.А., Загрязкина Н.Н. Педагогическая практика студентов. – Москва: Просвещение, 1989. – 175с.

2.Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України: історія, теорія. Підручник для студентів, аспірантів. – К.: Либідь, 1998. – 500с.

3.Алексюк А.М., Аюрзанайн А.А., Підкасистий П.І., Козиков В.А. та ін.. Організація самостійної роботи студентів в умовах інтенсифікації навчання: Навчальний посібник. – К.: ІСДО, 1993. – 336с.

4.Андрущенко В. Теоретико-методологічні засади реформування вищої освіти в України // Педагогічна газета. – 2000. - №12 (грудень). – С.1–3.

5.Бєлєнька Г.В. Вихователь дітей дошкільного віку: становлення фахівця в умовах навчання: Монографія. – К.: Світич, 2006. – 2006. – 304 с.

6.Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти. – К.: ВВП «Компас», 1997. – 64с.

7.Василюк А., Пахоцінський P., Яковець H. Сучасні освітні системи.-Ніжин.- 2002.

8.Введение в педагогическую профессию // Сластёник В. А. и др. Педагогика.-З.- М., 2000.-С. 5-56.

9.Введение в педагогическую деятельность: Учебное пособие А.С. Роботова, Т.В. Леонтьева и др. – М.: Академия, 2000.

10.Вийт Й.Е. Педагогическая культура: становление, содержание и смыслы // Педагогика. – 2002. - №3. – С.3-6.

11.Вступ до спеціальності: Навчально-методичний посібник для студентів педагогічних закладів освіти / За ред. Н.І. Яковець. – Ніжин: Вид-во НДПУ, 2003. – 89с.

12.Гончаренко С, Мальований Ю. Гуманізація і гуманітаризація освіти. Шлях освіти.-2001.

13.Елканов С. Б. Основы профессионального самовоспитания будущего учителя,- М.: Просвещение.-1989.

14.Закон України «Про вищу освіту» // Освіта. – 2002. – 20-27 лютого. – С.5-12.

15.Закон України "Про вищу освіту" // Освіта.-20-27 лютого. - 2002,- с, 5-12.

16.Закон України "Про дошкільну освіту" // Урядовий кур'єр,- 8 серпня. -2001.

16.Закон України "Про освіту".- К., 1996.-36 с.

17.Козаков В. А. Освіта, виховання та контроль навчання у вищій школі.-К.: КДЕУ,- 1996.

18.Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика.- М: АСАДМА,- 2002.

19.Кононко О. Соціально-емоційний розвиток особистості. - К.: Освіта.-1998.

20.Концепція педагогічної освіти. - К., 1998.- 20 с.

21.Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні. – К.: школяр, 1997. – 150с.

22.Кукушин В.С. Введение в педагогическую деятельность: Учебное пособие. Серия «Педагогическое образование». – Ростов н/Д.: Издательский центр Март, 2002. – 224с.

23.Кучерявий О. Засади організації професійного самовиховання педагогів дошкільних закладів і початкової школи // Освіта і управління. - 2000/2001.-Т.4.-№ 1-2.-С. 115-127.

24.Мазоха Д.С. На шляху до педагогічної професії (Вступ до спеціальності): Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. -168с.

25.Національна доктрина розвитку освіти України у XXI ст. Дошкільне виховання.-.№7.- 2002.

26.Неперервна педагогічна практика студентів: Методичні рекомендації. – Ніжин, 2000.

27.Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах // Освіта України: Нормативно-правові документи. – К.: Міленіум, 2001. – С.382-399.

28.Семиченко В.А. Моделювання структури педагогічної діяльності. – КДГІ – Ялта: НМЦ «Надія», 2000. – 76с.

29.Фіцула М.М. Вступ до педагогічної професії: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – 2-е вид. – Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2003. – 136с.

30.Щербакова К. Й. Вступ до спеціальності.-К.: Вища школа.-1990.

31.Яковець Н.І., Аніщенко О.В. та ін. Вступ до спеціальності: Навчально-методичний посібник для студентів педагогічних закладів освіти. - Ніжин.- 2003.

Додаткова:

1.Арват Ф.С., Коваленко Є.І. та ін.. Культура спілкування: Навчально-методичний посібник. – К.: ІЗМН. 1997.

2.Базовий компонент дошкільної освіти // Освіта України. - 14 жовтня 1998. - с.5-7.

3.Бакнол Кевин. Как ... учиться в университете. Бакнол Кевин. Как... учиться в университете. Практическое руководство для студентов.-Урал ЛТД.- 1999.

4.Бех І.Д. Становлення професіонала в сучасних соціальних умовах // Педагогіка толерантності. – 2001. - №3 – 4. – С. 157-162.

5.Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття»). – К., 1994. – 62с.

6.Жуковский А. А., Малкасян А. Г. Как самостоятельно учиться,- М.: Просвещение.-1971.

7.Жук Ю. Досконалий навчальний план – основа підготовки висококваліфікованих спеціалістів: Пропозиції щодо виходу з перевантаження студента, викладача і покращення підготовки спеціалістів і магістрів // Освіта. – 2001. – 14-21 листопада. – С.3.

8.Как улучшить свою память // Навчання сьогодні.-№6.- 2002.

9.Кинг Элизабет. Как ...пользоваться библиотекой: Практическое руководство для студентов.- Урал ЛТД,- 1999.

10.Комарова І. Культура педагогічного спілкування вчителя // Шлях освіти. – 2001. - №1. – С. 31-34.

11.Котирло В. Майстерність вихователя як умова ефективності педагогічного процесу // Дошк. виховання.-№ 10.- 1975.

12.Лазер Ф. Тренировка памяти. - М., 1979.

13.Леви В. С. Исскуство быть другим.- М., 1980.

14.Леви В. С. Исскуство быть собой.-М., 1977.

15.Лукьянова М.И. Психолого-педагогическая компетентность учителя // Педагогика. – 2001. - №10. – С.56-61.

16.Марочко Г. Професіоналізм виховання дитячого будинку // Дошкільне виховання.- №2. - 2000.

17.Мостова І. Навчання без надмірних зусиль. - Черкаси.-2000.

18.Педагогічна майстерність: Підручник / За ред. І.А. Зязюна. – К.: Вища школа, 1997. – 349с.

19.Педагогічна творчість і майстерність: Хрестоматія. – К., 2000.

20.Сбруєва А. Освіта в умовах глобалізації. Шлях освіти. - 2001.

21.Сухомлинський В.О. Методика виховання колективу. – К.: Рад. школа, 1971.

22.Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям. – К., 1972.

23.Чернікова Г. Педагогічної майстерності можна і треба вчити // Дошкільне виховання. - №7.-1998.

24.Чи можу я бути педагогом? // Дошкільне виховання. - №3.- 2000.

 

 

 

 

mooCow mooCow mooCow
mooCow